Refund and Returns Policy – Returer och återköp

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

 • Gift cards
 • Downloadable software products
 • Electronic books
 • Electronic pdf’s
 • Electronic art
 • Some health and personal care items
 • Books
 • Art books

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. You pay for return shipment, that will not be refunded.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial or no refunds are granted:

 • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
 • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
 • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Vår återbetalnings- och returpolicy varar i 30 dagar. Om det har gått 30 dagar sedan ditt köp kan vi inte erbjuda dig full återbetalning eller utbyte.

För att vara berättigad till retur måste din vara vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Den måste också vara i originalförpackningen. Du betalar fraktkostnaden vid retur, den ersätter vi inte.

Flera typer av varor är undantagna från att returneras. Övriga varor som mat, blommor, tidningar eller tidskrifter kan inte returneras. Vi accepterar inte heller produkter som är intima eller sanitära varor, farliga material eller brandfarliga vätskor eller gaser.

Ytterligare artiklar som inte kan returneras:

Presentkort
Nedladdningsbara mjukvaruprodukter
Elektroniska böcker
Elektroniska pdf-filer
Elektronisk konst
Vissa artiklar för hälsa och personlig vård
Böcker
Konstböcker

För att slutföra din retur behöver vi ett kvitto eller köpbevis.
Skicka inte tillbaka ditt köp till tillverkaren.

Det finns vissa situationer där endast partiella återbetalningar eller inga beviljas:
CD, DVD, VHS-band, programvara, videospel, kassettband eller vinylskiva som har öppnats.
Alla föremål som inte är i originalskick, är skadade eller saknade delar för skäl som inte beror på vårt fel.
Alla varor som returneras mer än 30 dagar efter leverans.

Refunds – Återbetalning

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

När din retur har mottagits och inspekterats skickar vi dig ett e-postmeddelande för att meddela dig att vi har tagit emot din returnerade vara. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på din återbetalning.

Om du blir godkänd kommer din återbetalning att behandlas, och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod, inom ett visst antal dagar.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at our Contact page.

Försenade eller saknade återbetalningar Om du inte har fått någon återbetalning ännu, kontrollera först ditt bankkonto igen.

Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning publiceras officiellt.

Kontakta sedan din bank. Det är ofta en viss handläggningstid innan en återbetalning bokförs.

Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått din återbetalning ännu, vänligen kontakta oss på Kontaktsidan.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Endast ordinarie prissatta varor kan återbetalas. Reavaror kan inte återbetalas.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at our Contact page and send your item to: DotLive Global AB, Box 4025, Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg, Sweden.

Vi byter endast ut varor om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta den mot samma vara, skicka oss ett e-postmeddelande på Kontaktsidan och skicka din vara till:

DotLive Global AB, Box 4025, Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg, Sweden.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Om varan markerades som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig, får du en gåvokredit för värdet av din retur. När den returnerade varan har tagits emot kommer ett presentkort att skickas till dig.

Om varan inte markerades som en gåva när den köptes, eller om presentgivaren fick beställningen skickad till sig själv för att ge dig senare, skickar vi en återbetalning till gåvogivaren så får de reda på din återkomst.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: DotLive Global AB, Box 4025, Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg, Sweden.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

För att returnera din produkt bör du posta produkten till: DotLive Global AB, Box 4025, Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg, Sweden.

Du kommer att stå för dina egna fraktkostnader för att returnera din vara. Fraktkostnader återbetalas ej. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för returfrakten att dras av från din återbetalning. Beroende på var du bor kan tiden det kan ta för din utbytta produkt att nå dig variera. Om du returnerar dyrare varor kan du överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Vi garanterar inte att vi kommer att ta emot din returnerade vara.

Need help?

Contact us at our Contact page for questions related to refunds and returns. Om du behöver, så kan du alltid kontakta oss på vår Kontaktsida.